Obchodné podmienky

1. OBJEDNÁVKA A STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu a so spracovaním osobných údajov. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Predávajúci si uplatňuje právo objednávku zrušiť v prípade, že nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (napr. chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), alebo v prípade, že tovar sa už nedodáva, či došlo k výraznej zmene ceny. V tomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho v záujme dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil za tovar, prípadne časť z neho a z uvedenej situácie nemá ďalej záujem o kúpu tovaru, bude mu uhradená čiastka vrátená na bankový účet alebo v hotovosti na jeho adresu v lehote do 15 kalendárnych dní.

2. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy spolu s výrobkom doručený predávajúcemu.

POSTUP:
Pošlite faktúru spolu s tovarom na našu adresu, že odstupujete od zmluvy (zrealizovaného nákupu) v zákonnej lehote – 7 dní. Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze. Po zaslaní tovaru Vám budú podľa zákona peniaze za tovar vrátené najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, zákazník však znáša všetky náklady na doručenie a vrátenie tovaru (napríklad poštovné). To znamená, že Vám budú vrátené peniaze len v samotnej hodnote tovaru.

Dôležité upozornenie: Pokiaľ budete vracať tovar, je dôležité, aby bol tento tovar vrátený nepoužitý a nepoškodený v pôvodnom obale, musí byť kompletný spolu s faktúrou o kúpe. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

GARANCIA:
- dodania správneho množstva a druhu objednaného tovaru, tak ako boli uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka adekvátneho zabalenia objednaného tovaru odoslania tovaru v rámci dohodnutej lehoty (Doba odoslania tovaru je približne 7 dní od obdržania objednávky a jej záväzného potvrdenia. Pokiaľ by bola táto doba nejakým spôsobom nedodržaná, kupujúci bude o tejto skutočnosti včas informovaný s udaním dôvodu. V takomto prípade môže kupujúci danú objednávku zrušiť, alebo dohodnúť iné podmienky a postup, ak kupujúci nevznesie námietku proti novému termínu dodania má sa zato, že s ním súhlasí.)

- vystavenia a elektronického zaslania faktúry ako daňového dokladu

- práva reklamácie chýb tovaru podľa platnej legislatívy

- práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a taktiež právo na vrátenie zaplatenej ceny za vrátený tovar do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA:
- neprijatie objednávky prostredníctvom Internetu v dôsledku nezavineného výpadku internetového spojenia, príp. iných technických problémov

- oneskorenie dodávky objednaného tovaru zavinené poštou

- prípadné nedodanie časti zásielky, ku ktorému došlo vinou dodávateľa (výrobcu) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia príp. zrušenia distribučných práv, príp. iných nepredvídateľných prekážok

Dôležité upozornenie: Pokiaľ budete vracať tovar, je dôležité, aby bol tento tovar vrátený v expiračnej dobe, nepoužitý a nepoškodený.

3. TERMÍN A MIESTO DODANIA

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v termíne do 15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

Dodávka tovaru je realizovaná po celej Slovenskej republike prostredníctvom Slovenskej pošty.

4. OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že poskytnuté dáta nebude poskytovať tretím osobám, ani inak používať pre komerčné účely bez súhlasu vlastníkov týchto údajov. Poskytnuté osobné údaje slúžia iba k realizácii obchodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že na želanie kupujúceho, aj bez udania dôvodu, vymaže jeho osobné dáta z databázy zákazníkov.

5. NÁKUPNÉ PODMIENKY

Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu v našom e-shope
Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a email.

Faktúru s vyčíslením kúpnej ceny dostane kupujúci pri dodávke tovaru na e-mailovú adresu.

Avšak faktúra v elektronickej podobe sa posiela zákazníkom,ktorí platia prevodom na účet. Zákazníci, ktorí objednávajú na dobierku, majú faktúru priamo v balíku s tovarom.

ZÁRUČNÁ DOBA (max. do doby splatnosti produktu)
Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho.

CENA ZA TOVAR
1. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia

2. Všetky zľavy sú počítané z ceny uvedenej na internetovej stránke www.altrivit.sk

3. K cene za tovar bude pripočítaná cena za poštovné a balné.

4. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

5. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je zaslaná elektronicky na mail zákazníka, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

PLATBA ZA TOVAR
Kupujúci môže uhrádzať platbu za tovar nasledovnými spôsobmi:
- dobierkou
- prevodom na bankový účet,ktorý je k dispozícii na faktúre.

POPLATKY ZA DODANIE TOVARU viacerými spôsobmi

  • Doprava prostredníctvom Slovenskej pošty /posielame službou doporučený list, nakoľko sa jedná o zásielku do 2 kg /osobný odber na pošte/ 0,00 EUR
  • Doprava prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnené výškou 4,00 EUR /služba-balík na poštu/
  • Doprava prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnené výškou 5,00 EUR /služba-balík na adresu/
  • Doprava prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnené výškou 6,00 EUR /služba-EXPRES KURIÉR/

POSTUP REKLAMÁCIE
1. Pošlite e-mail, kde uvediete hlavne typ výrobku a popis reklamácie.

2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.

K reklamácii je dôležité mať faktúru. Nákup je síce možné preukázať aj inými dokladmi (výpisom z účtu pri platbe z bankového účtu), avšak absencia faktúry môže reklamačný proces pre spotrebiteľa skomplikovať.

Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku po výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.